Kurs

Vetenskaplig teori och metod, praktisk teologi (en del av Ledare för kyrka i förändring programmen)

Kursen syftar till att ge fördjupande kunskaper i teori och metoder inom praktisk teologi. I en inledande del behandlas vetenskapsteori, metodteori och forskningsetik relevant för ämnesområdet. Kursen avser dessutom att ge kunskaper om, och färdigheter i forskningsdesign för empiriska studier inom praktisk teologi. I kursen övas förmågan att föra resonemang kring val av metod för att lösa ett vetenskapligt problem, formulera forskningsfråga, identifiera forskningsetiska problem, samt kritiskt granska och analysera teoretiskt och empiriskt material. Dessutom övas förmågan att reflektera över sig själv som forskande subjekt, samt självständighet i rollen som opponent.

Moment
a) Vetenskapsteori, metodteori och forskningsetik
b) Forskningsprocessen: att utveckla problemställning och forskningsdesign
c) Kvalitativa och kvantitativa metoder

Efter kursen förväntas studenten:

  • kritiskt kunna granska vetenskapsteoretiska och metodiska problemställningar samt relevanta samhälleliga, etiska och teologiska aspekter inom ett valt ämnesområde
  • visa förmåga att självständigt och kreativt förhålla sig till skilda
  • visa förmåga att kritiskt granska kunskap och tolkningsmöjligheter inom praktisk teologi

Reservation för revidering av litteraturen.

Moment a:
Kristensson Uggla, Bengt: En strävan efter sanning. Vetenskapens teori och praktik. Studentlitteratur 2019 (sid. 171–390)

Ideström, Jonas & Tone Stangeland Kaufman (Eds.) What Really Matters: Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography. Pickwick Publications 2018 (Ett valfritt kapitel läses ur respektive del, samt s. 99–108; 173–180; 264–272. Totalt ca 85 sidor).

Eldén, Sara: Forskningsetik. Studentlitteratur 2020 (96 sid).
Artiklar om ca 50 sidor.

Moment b och c:
Jacobsen, Dag Ingvar: Hur genomför man undersökningar. Studentlitteratur 2017 (2a upplagan, 272 sid)

Dessutom läses ca 250 sidor relevanta för studentens kommande uppsats ur nedanstående lista:
Denscombe, Martyn: Forskningshandboken. Studentlitteratur 2018 (4e upplagan – 480 sid.)

Gillham, Bill & David Lyon: Forskningsintervjun. Studentlitteratur 2008 (220 sid.)

Ejlertson, Göran: Enkäten i praktiken. Studentlitteratur 2019 (4e upplagan, 160 sid.)

Trost, Jan: Enkätboken. Studentlitteratur 2016 (5e upplagan – 170 sid.)

Leavy, Patricia: Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches. The Guilford Press, 2017 (250 sid.)

Moschella, Mary Clark: Ethnography as a Pastoral Practice. The Pilgrim Press 2008 (260 sid.)

Swinton, John & Harriet Mowat: Practical Theology and Qualitative Research. SCM Press 2016. (300 sid.)

Kvale, Steinar & Svend Brinkmann: Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur 2014 (3e upplagan)

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Jonas Ideström

Prefekt Avdelningen för religionsvetenskap och teologi, professor, präst

jonas.idestrom@ehs.se

Klas Lundström

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Seminarier
  • Skriftliga inlämningsuppgifter

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Denna kurs är en del av Ledare för kyrka i förändring programmen.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 28 maj 2020.