Kurs

Tro och totalitarism – kyrka i Nazi-Tyskland och Sovjetunionen

1900-talet bevittnade två av de mest förtryckande politiska systemen i den mänskliga historien: det nationalsocialistiska Tyskland och kommunistiska Sovjetunionen. Trots uppenbara skillnader är gemensamt för dem den centrala roll kyrkan spelade för samhället. Tyskland såväl som Sovjetunionen hade en historia av att identifiera sig som exemplariska kristna nationer. Hur förhöll sig då kyrkorna till ett totalitärt styre med massmördande system? Med hjälp av Hannah Arendts analys av totalitarism har denna kurs som syfte att studera kyrkors och kyrkoledares agerande under nazi-Tyskland samt Sovjetunionen fram till Stalins död.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna redogöra för och visa fördjupad kunskap om kyrkoledares och kyrkors agerande i nazi-Tyskland samt Sovjetunionen 1917-1953
  • självständigt kunna analysera kyrkors och kyrkoledares förhållningssätt till olika totalitära regimer
  • visa fördjupad källkritisk förmåga i analys av primärtexter
  • uppvisa en fördjupad förståelse om totalitarismen som fenomen i det tidiga 1900-talet

Reservation för revidering av litteraturen.

Arborelius, Anders, 1983. Edith Stein: biografi – texter. Tågarp: Karmeliterna. (154 sid)

Arendt, Hanna, 2016. Totalitarismens ursprung. Göteborg: Daidalos. S. 63-598.

Bergen, Doris L., 1996. Twisted Cross: The German Christian Movement in the Third Reich. Chapel Hill: University of North Carolina Press. S. 1-230 (230 sid.) [Tillgänglig som ebok]

Bodin, Per-Arne 1993. ”Ur djupen ropar jag”: kyrka och teologi i 1900-talets Ryssland. Svenska kyrkans forskningsråd, Uppsala. S. 41-69, 77-84, 95-113 (52 sid.) [Tillgänglig på kurshemsida med författarens tillstånd]

Bonhoeffer, Dietrich, 2006. Motstånd och underkastelse: brev och anteckningar från fängelset. övers. Janne Carlsson, Stockholm: Cordia. (247 sid.)

Dobson, Miriam och Ziemann, Benjamin (red.), 2009. Reading Primary Sources: The interpretation of texts from nineteenth- and twentieth-century history. London: Routledge. S. 21-36, 57-73, 175-191 (46 sid.)

Kälvemark, Torsten, 2018. Katedralen som sprängdes: den ryska kyrkans martyrium 1918-1938. Skellefteå: Artos & Norma. (182 sid.)

Ryrie, Alec, 2017. Protestants: The Radicals Who Made the Modern World. London: William Collins. S. 238-264 (26 sid. e-bok)

Solzjenitsyn, Aleksandr, 2009. En dag i Ivan Denisovitj liv. Stockholm: Bonniers förlag. (ca. 85 sid)

Stein, Edith, 1993. Self-Portrait in Letters, 1916-1942. Washington: Institute of Carmelite Studies. (Brev nr. 24, 45, 51, 52, 69, 73, 76, 83, 95, 100, 104, 116, 119, 121, 139, 141, 142a, 146b, 148, 158a, 167, 171, 181, 192, 196, 226, 236, 238, 258, 260, 261, 271, 272, 273, 277, 278, 281, 287, 290, 293, 300, 307, 311, 314, 321, 331-342 (drygt 100 sid.)

Wurmbrand, Sabina, 1970. Mitt möte med kommunismen. Stockholm: Gummesson. (219 sid)/ 2013. The Pastor’s Wife. Bartlesville: VOM Books (7:e utg.) eller ngn tidigare utgåva
eller
Wurmbrand, Richard, 2005. Torterad för Kristi skull. Örebro: Evangeliipress. (122 sid)/2017. Tortured for Christ. 50th anniversary ed. Colorado Springs: David C. Cook. (eller ngn tidigare utgåva).


Kurslitteraturen reviderades senast 25 mars 2020.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Joseph Sverker

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare systematisk teologi

joseph.sverker@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM
  • Seminarier

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp kyrkohistoria på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Kursen ges som nätbaserad distansutbildning med obligatoriska fysiska träffar.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 18 december 2019.