Kurs

Föreståndarskap i kyrka och församling

Fokus: Några nutida teologiska och strategiska modeller för föreståndarskap i kyrka och församling i relation till medarbetare, den lokala organisationen/församlingen och den övergripande organisationen/kyrkan.
Teori: I en tid då ledarskapet betydelse betonas är teorier och strategier legio. De är dock inte nödvändigtvis anpassade för de särskilda utmaningar som ett pastoralt ledarskap innebär. Att kritiskt kunna granska och värdera olika analys- och handlingsmodeller är en avgörande kompetens.
Historia: Den teologiska diskussionen om föreståndarskap (episkope/tillsyn) under 1900-talet och framför allt i början av 2000-talet.
Tolkning: I samtal och skrift formulerar sig kursdeltagaren om egna erfarenheter av möjligheter och utmaningar. Den egna skriftliga beskrivningen utvecklas i samspel med teologiska och teoretiska perspektiv i kurslitteraturen och andra kursdeltagares perspektiv och tolkningar.
Strategi: Att kunna beskriva och värdera olika modeller för ett föreståndarskap i kyrka och församling, samt konkretisera en egen möjlig praktik som föreståndare.

Moment
Ledarskapets spiritualitet
Föreståndaren och medarbetarna.
Föreståndaren och församlingen.
Föreståndaren och kyrkan.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa fördjupade kunskaper om olika strategier och modeller för föreståndarskap i kyrka och församling
  • kunna kritiskt, självständigt och kreativt diskutera och värdera modeller, strategier och teologiska utgångspunkter för föreståndarskap i ett nutida och historiskt perspektiv
  • visa en utvecklad förmåga att beskriva och värdera sina erfarenheter av uppdrag som föreståndare

Moment a)
Heuser, Roger & Shawchuck, Norman.2010, Leading the Congregation: Caring for Yourself While Serving the People. Abingdon: Abingdon Press. (kap 1-7, c:a 100 s)

Dellve, Lotta & Eriksson, Andrea. 2016, Hållbart ledarskap – i vardag och förändring. Rapport. Borås: Högskolan i Borås. (58 s)

Malm, Magnus. 2018, Fri att tjäna: ledarskap i Jesu efterföljd. Skellefteå: Artos och Norma. (308 s)

Moment b)
Heuser, Roger & Shawchuck, Norman. 2010, Leading the Congregation: Caring for Yourself While Serving the People. Abingdon: Abingdon Press. (kap 8-11, c:a 80 s)

Amundsdotter, Eva. 2010, Att framkalla och förändra ordningen. Aktionsorienterad genusforskning för jämställda organisationer. Stockholm: Gestalhuset förlag. (288 s)
Hilmarson, Thor Hilmar. 2013, Det coachande samtalets hemlighet. Att hantera svåra samtal på din arbetsplats. Lund: Studentlitteratur. (135 s)
Moment c)
Heuser, Roger & Shawchuck, Norman. 2010, Leading the Congregation: Caring for Yourself While Serving the People. Abingdon: Abingdon Press. (kap 13-15, c:a 80 s)

Htoo, Ang. “A Leadership Wheel in Myanmar: A Personal Theological Reflection.” (16 s) (Pdf på lärplattformen)

Sandgren, Per Anders. 2009, Inkorporerad: Om vår kallelse till medarbetarskap i kyrkan. Skellefteå: Artos. (324 s)

Björkman, Gustaf (red.). 2015, Herde: identitet och spiritualitet för pastoralt ledarskap. Stockholm: Marcus förlag. (192 s)

eller

Aldén, Marco et al. 2018, Prästen i kyrkan. En bok för Svenska kyrkans prästerskap.
Skellefteå: Artos. (138 s)

Moment d)
Heuser, Roger & Shawchuck, Norman. 2010, Leading the Congregation: Caring for Yourself While Serving the People. Abingdon: Abingdon Press. (kap 12, 16, c:a 40 s)

Leopold, Christer. 2006, Professionell ideell: om att verka med ideell logik. Stockholm: Sober förlag. (295 s)

Teologisk grund och stadgar för Equmeniakyrkan
Kyrkoordning för Svenska kyrkan och EFS riktlinjer
Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift. Sveriges Kristna Råds skriftserie, 21. Open Source: file:///C:/Users/gfsofiac/Downloads/kyrkan-pa-vag-mot-en-gemsam-vison%20(2).pdf
Dop, nattvard, ämbete. Grunddokument för samtal om kyrkans enhet. Sveriges Kristna Råds skriftserie, 20. Open Source: https://www.skr.org/wp-content/uploads/2018/10/dop-nattvard-och-ambete.pdfs. (S. 36-56).

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Sofia Camnerin

Lektor i Systematisk teologi, timlärare

sofia.camnerin@ehs.se

Jonas Ideström

Prefekt Avdelningen för religionsvetenskap och teologi, professor, präst

jonas.idestrom@ehs.se

Gustaf Björkman

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp på fördjupningsnivå inom något av de ämnen som ingår i kursen, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift(er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 18 december 2019.