Doktorandstipendier inom Systematisk teologi

Doktorandstipendier inom Systematisk teologi

Teologiska Högskolan Stockholm, THS (del av Enskilda Högskolan Stockholm, EHS) utlyser härmed två doktorandstipendier med placering inom forskarutbildningsämnet systematisk teologi (etik, dogmatik och religionsfilosofi).

Forskningsinriktningen inom den systematiska teologin vid THS omfattar särskilt frågor som rör sig i fältet teologi-kyrka-samhälle. Här ryms etiska frågeställningar om människovärde, meningsskapande, livsförståelse och politiska frågeställningar i relation till teologi och mänskliga rättigheter, men också teologiska perspektiv på konst och kultur samt forskning kring olika teologiska teman inom dogmatiken.

Doktoranderna inom systematisk teologi vid THS utgörs idag av åtta personer. Majoriteten av dessa ingår i en forskarskola för präster som drivs i samarbete mellan THS, Åbo Akademi och Stockholms stift. Som doktorand kommer du att ingå i denna doktorandmiljö som leds av ett handledarkollegium av professorer och docenter. Vi anlitar även biträdande handledare beroende på projektens inriktning och metodologi.

Den akademiska miljön vid THS/EHS är till stora delar interdisciplinär och månar om en kontinuerlig dialog mellan akademi, kyrka och samhälle. Forskarstuderande vid vårt lärosäte är också en del av ett större såväl inom- som utomeuropeiskt akademiskt nätverk, vilket innebär möjligheter till kortare utbytesperioder.

Inför vårterminen/sommaren 2019 utlyses två doktorandplatser med stipendiefinansiering (18 000 kr/månad skattebefriat) inom ämnet systematisk teologi. Forskarutbildningen omfattar 240 hp (fyra år) och kan läsas på heltid eller deltid. 

Sista ansökningsdag är 10 september 2018. Antagning sker under hösten och besked lämnas senast 1 december. Tillträde under vårterminen 2019.

Krav för antagning innefattar bland annat examen på avancerad nivå (magister, master, eller annan jämförbar examen), med fokus på det forskningsämne ansökan gäller (systematisk teologi med etik, dogmatik eller religionsfilosofi), samt en väl genomarbetad projektplan. För särskild behörighet krävs minst 120 högskolepoäng i teologi/religionsvetenskap, inklusive en bred baskurs (eller motsvarande) på minst 30 högskolepoäng. Fullgjorda kursfordringar om minst 90 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet krävs, varav 45 högskolepoäng i den inriktning ansökan avser. 30 högskolepoäng i forskarutbildningsämnet ska vara på avancerad nivå, inklusive en uppsats om minst 15 högskolepoäng i den inriktning ansökan avser. Examensbevis, projektplan samt personlig motivering bifogas ansökan.

Utbildningen bedrivs i enlighet med högskoleförordningen. Efter fullgjorda kursfordringar och godkänd avhandling utfärdar rektor ett examensbevis för Teologie doktorsexamen.

För mer information, kontakta Susanne Wigorts Yngvesson, professor och forskningsledare vid Teologiska högskolan Stockholm/Enskilda Högskolan Stockholm (susanne.wigorts.yngvesson@ths.se)

Blankett ansökan doktorandstipendium inom Systematisk teologi 2018 >>