Forskarutbildning i Systematisk teologi

Forskningsämnet inkluderar etik, religionsfilosofi och dogmatik. I relation till dessa är det flera samtidsorienterade områden som fördjupas såsom ekologi och klimat, konst och litteratur, ansvar och rättvisa samt politik och människosyn. Inom området bedrivs även forskning inom hymnologi.


Inom forskarämnet eftersträvar vi att etablera konkreta och forskningsorienterade mötesplatser mellan akademi, kyrka och samhälle. Det gör vi genom att initiera forskningsprojekt, delta i och arrangera konferenser och workshops, regelbundet medverka i debatter, samtal och publicera populärvetenskapliga artiklar. Seniora forskare, likväl som doktorander, presenterar forskningsresultat och idéer för forskning vid konferenser, workshops och i ansökningar. Vi uppfattar vår roll som forskare och akademi att genom utbildning och fördjupning kritiskt undersöka och bidra till samhällets hållbarhet och människors liv.

Programmets struktur

Inom forskarskolan i Systematisk teologi ingår, förutom enskild handledning, fem tillfällen för forskarskolor (två till tre dagar per gång) då doktorander ventilerar avhandlingsutkast, lyssnar till inbjudna föreläsare, diskuterar metod och teori, har egna högre seminarier eller samarrangerar med andra ämnen. Tillsammans med övriga forskarutbildningsämnen vid THS erbjuds en introducerande doktorandkurs i Vetenskapsteori och metod och därutöver erbjuds läskurser eller andra former av fördjupningsexaminerande uppgifter. Forskarskolan erbjuder också möjlighet för doktorander att delta i Nationella forskarskolan i etik samt i Nationella forskarskolan i Systematisk teologi. Ämnet erbjuder tre inriktningar av högre seminarier: ett brett som rymmer ett flertal frågor inom etik, religionsfilosofi och dogmatik; ett annat inom Hymnologi och ett tredje inom Teologi och kritik. Efter avklarad forskarskola och färdigt avhandlingsarbete ska doktoranden ha uppnått både fördjupning i det egna avhandlingsämnet och en ökad kunskap om systematisk teologi.

Behörighetskrav

För grundläggande behörighet krävs att man har ett av följande:

  • examen på avancerad nivå
  • minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå
  • på annat sätt, i Sverige eller utomlands, förvärvat motsvarande kunskaper.

Finansiering

Doktorander finansieras via utlysta stipendier inom ämnet, genom externa medel eller egen finansiering. Oavsett form för finansiering prövas projektet enligt vedertagna akademiska granskningsprocesser.

Utbildningsledare: Professor Susanne Wigorts Yngvesson
Kontakt: Professor Susanne Wigorts Yngvesson, susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se (forskningsprogrammets innehåll) eller studierektor Anne-Christine Lindwall, anne-christine.lindvall@ehs.se (frågor om antagning, villkor etc.).
Ansökan: Doktorandplats söks vanligtvis i samband med utlysningar men det finns också möjlighet att ansöka vid andra tider för den som har extern eller egen finansiering.

Lärare och doktorander

Lärare
Carlsson, Petra, docent, ämnesföreträdare Systematisk teologi
Gunner, Göran, docent
Sverker, Joseph, teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare Kyrkohistoria
Thaarup, Jörgen,teol.dr, timlärare
Wigorts Yngvesson, Susanneprofessor
Doktorander
Bergsviker, Ulf, doktorand
Lindholm, Lois, doktorand
Lindqvist Hotz, Ewa, doktorand
Molin, Emma, doktorand
Ravn, Tue, doktorand
Seltman, Fredrik, doktorand