Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap

Praktisk teologi vid THS har tre underdiscipliner som i samspel med varandra utgör forskningsämnet: praktisk ecklesiologi, religionsspykologi och religionspedagogik. En styrande vision inom ämnet har varit att finna ett integrerande centrum i trossamfund som studieobjekt i vid mening och ett konstruktivt samspel mellan empiri och teori.

Utifrån nuvarande lärarkonstellation inom praktisk teologi finns följande specialkompetens:

Sune Fahlgren har inriktat sig på teologiska undersökningar av den konkreta kyrkan i flera projekt som haft sin bas i högre seminariet i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet. Han har framför allt utvecklat teori och metod för praxiologisk inriktning på studier av kyrka som social kropp.

Cecilia Melder är disputerad i religionspsykologi och har i sin forskning inriktat sig på existentiell folkhälsa och tagit initiativ till ett svenskt nätverk för utbildning och forskning i detta fält. Hon har flera uppdrag i samverkan med hälsovårdsinstitutioner och universitet som forskar kring hälsa och livskvalité. Det är också i detta möte mellan religion och hälsovård/friskvård som Melder bedriver sin huvudsakliga forskning.

Anneli Winell är disputerad i religionssociologi med inriktning på religion och medier, religion som identitets- och meningsskapande resurs. I sin vidare forskning undersöker Winell hur blivande präster och pastorer ser på sitt uppdrag, samt hur religion och religiös identitet kan påverkas av ett liv i diaspora. Winell deltar i nationella och internationella forskningsnätverk.

Michael Hjälms forskning inkluderar studiet av liturgisk teologi med hjälp av Jürgen Harbermas teorier om emancipation. Förhållandet mellan teori och praktik är ett återkommande tema i Hjälms forskning. Han förestår ett nybildat forskningsinstitut för östkyrkliga studier vid Sankt Ignatios där ett viktigt forskningsområde är politisk ecklesiologi (kyrkosyn).

Lärare

Fahlgren, Sune, Teol. dr, docent
Hjälm, Michael, Teol. dr
Melder, Cecilia, Teol. dr