Forskarutbildning i Östkyrkliga studier

Introduktion

Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) har möjlighet att erbjuda utbildning och vägledning på doktorandnivå, och rusta doktorandkandidater Application to the doctoral degree program in Eastern Christian Studies at Stockholm School of Theology, University College Stockholminför forskning inom Östkyrkliga studier. Programmet motsvarar 240 högskolepoäng och kan studeras på hel- eller deltid. Utbildningen fokuserar på ett av tre områden: Östkyrkliga studier inom historia och samtid; Internationella relationer och ekumenik samt Religion, konst och demokrati.

Inom Östkyrkliga studier undersöks alla aspekter av Östkyrkan genom olika historiska, teologiska, litterära, sociologiska och filosofiska metoder och teorier. Områden som bibeltolkning, patristisk litteratur, liturgiska traditioner undersöks grundligt genom olika akademiska metoder. Centralt i Östkyrkliga studier är utforskningen av olika östkyrkliga traditioner genom bibeltolkning, patristisk litteratur, liturgiska traditioner och ecklesiologi. Viktiga områden inom forskningen är relationen med det judiska och det grekisk-romerska religiösa, filosofiska, retoriska, sociala och kulturella arvet inom den tidiga kyrkan, undersökningen av den process som förknippas med mottagandet av heliga texter, kyrkans växande makt i samhället under antiken, det kristna imperiets framväxt, påverkan från islam och modern nationalism, samtida ekumeniska frågor och relationen mellan kyrka och samhälle i en postmodern värld.

Bland de områden som studeras inom Östkyrkliga studier vid Teologiska Högskolan Stockholm framträder bland annat Den tidiga kyrkan, Monastiskt liv, Bibelanvändning i liturgin, Arabisk kristendom (speciellt i mötet med islam och Koranen), internationella relationer och ortodox enhet, Offentlig och systematisk ecklesiologi, Liturgins uppgift samt Konstens plats och funktion i den Östkyrkliga traditionen. I utbildningen studeras även andra traditioner, som västerländsk och österländsk syrisk tradition, etiopisk, koptisk och bysantinsk (både grekisk och slavisk) tradition. Grundläggande för våra akademiker är förståelsen av vikten av kritisk granskning som redskap i studiet av dessa ämnen. Olika metoder används för att förstå det förgångna i relation till dess historiska sammanhang samt för att tolka och förstå kyrkans villkor i samtiden och dess position som både historisk kyrka och en kyrka verksam i samhälle och kultur i dag.

Programmål

I Östkyrkan i historia och samtid studeras östkyrkan historiskt och kritiskt utifrån flera olika perspektiv: bibliska, patristiska, liturgiska och ecklesiologiska.

I Internationella relationer och ekumenik ligger fokus på ecklesiologisk diplomati, inomkyrkliga relationer, kyrkans organisation, externa relationer och kyrkans förståelse av sig själv i det offentliga rummet.

I Religion, konst och demokrati tas ett djupare grepp på olika kristna politiska teologier, sekulära ideologier samt moderna och samtida filosofiska strömningar. De studenter som väljer denna linje har möjlighet att studera hur Östkyrkan har bidragit till dessa ämnen och hur de i sin tur har påverkat Östkyrkans tro och liv. Tillfälle ges också att undersöka konsten och dess estetiska, teologiska och ideologiska dimensioner inom Östkyrkan.

Doktorandkandidater inom Östkyrkliga studier är en del av större nätverk inom både de nordiska länderna och internationellt, vilket ger möjlighet till korta utbyten hos andra institutioner.

Programmets struktur

Det tredelade programmet ger 240 hp, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorandexamen.

Det tredelade programmet som avslutas med en doktorandexamen består av en egenförfattad akademisk avhandling på 165 hp och en kursdel på 75 hp.
Kursdelen består av följande:

a) Interdisciplinär introduktionskurs med avancerad vetenskapsfilosofi (5 hp).
Kursen ger doktorandstudenten en introduktion i programmet, såväl som i nödvändiga samtida vetenskapsfilosofiska diskussionerna i relation till forskningsområdet.

b) Forskningsområdets historia och metodik (5 hp)
I denna kurs får forskningsstudenten en överblick av det breda forskningsfält som ingår i Östkyrkliga studier.

c) Obligatoriska kurser inom specialområdet (30 hp)
Kursen erbjuder studenten en fördjupad kunskap och kompetens inom det valda specialområdet. De obligatoriska kurserna specificeras i dokumentet ”Obligatoriska och valfria kurser” som relaterar till Östkyrkliga studier.

d) Valfria kurser (35 hp)
Forskningstudenten kan välja mellan flera olika kurser, till exempel en högre pedagogisk utbildningskurs (för undervisning), de valfria kurser som erbjuds, eller en kurs som är anpassad till avhandlingens huvudlinjer. Studenten kan även välja en kurs som ges i samarbete med en annan institution. De valfria kurserna specificeras i dokumentet ”Obligatoriska och valfria kurser” som relaterar till Östkyrkliga studier.

Mer information finns tillgänglig här: Allmän studieplan för forskarutbildning i Östkyrkliga studier

Behörighetskrav

Sökande måste ha en utbildning på högre nivå (master eller motsvarande) med fokus på Östkyrkliga studier samt en välgenomtänkt forskningsplan.

Avgifter och finansieringsalternativ

Forskningsstudenter blir antagna i två kategorier: Stipendieansökande samt studenter som genom arbete eller på annat sätt själva har möjlighet att finansiera sina studier. I den senare kategorin sker antagningar löpande under året, medan studenter med stipendier antas vid speciella tillfällen. Forskningsprogrammet omfattar fyra års studier (240 hp) och kan läsas antingen på heltid eller deltid.

Programansvarig: Professor Samuel Rubenson
Kontaktperson: Anne-Christine Lindvall, utbildningsledare för Östkyrkliga studier, anne-christine.lindvall@ehs.se

Undervisningsspråk: Engelska

Ansökan: Ansökning till forskningsstudier och ansökning till stipendier för forskningsstudenter görs på en speciell blankett, som kan fås genom kontakt med utbildningsledare för Östkyrkliga studier, Anne-Christine Lindvall anne-christine.lindvall@ehs.se, som också kan hjälpa till med mer information.