Forskarutbildning i Östkyrkliga studier

Introduktion

Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) har möjlighet att erbjuda utbildning och vägledning på doktorandnivå, och rusta doktorandkandidater inför forskning inom Östkyrkliga studier. Programmet motsvarar 240 högskolepoäng och kan studeras på hel- eller deltid. Utbildningen fokuserar på ett av tre områden: Östkyrkliga studier inom historia och samtid; Internationella relationer och ekumenik samt Religion, konst och demokrati.

Inom Östkyrkliga studier undersöks olika aspekter av östkyrkliga traditioner genom olika historiska, teologiska, litterära, sociologiska och filosofiska metoder och teorier. Centralt i Östkyrkliga studier är utforskningen av dessa traditioner genom bibeltolkning, patristisk litteratur, liturgiska traditioner och ecklesiologi (kyrkovetenskap). Stor vikt läggs på relationen med det judiska, grekisk-romerska, filosofiska, retoriska, sociala och kulturella arven inom den tidiga kyrkan, samt på att undersöka den process som förknippas med mottagandet av heliga texter, kyrkans växande makt i samhället under antiken, det kristna imperiets framväxt, påverkan från islam och modern nationalism, samtida ekumeniska frågor och relationen mellan kyrka och samhälle i en postmodern värld.

Bland de områden som studeras inom Östkyrkliga studier vid Enskilda Högskolan Stockholm ingår därför bland annat den tidiga kyrkan, monastiskt liv, bibeln och dess reception, arabisk kristendom (speciellt i mötet med islam), internationella relationer och ekumenik, olika former av ecklesiologi, liturgins uppgift samt konstens plats och funktion i den östkyrkliga traditionen. I utbildningen studeras flera olika kristna grupper och deras arv, däribland syriska, arabiska, etiopiska, koptiska och bysantinska (både grekisk och slavisk) traditioner. Grundläggande för våra akademiker är förståelsen av vikten av kritisk granskning som redskap i studiet av dessa ämnen. Olika metoder används för att förstå det förgångna i relation till dess historiska sammanhang samt för att tolka och förstå kyrkans villkor i samtiden och dess position som både historisk kyrka och en kyrka verksam i samhälle och kultur i dag.

Programmål

Inom inriktningen historia och samtid studeras östkyrkliga traditioner historiskt och kritiskt utifrån flera olika perspektiv: bibliska, patristiska, liturgiska och ecklesiologiska.

I Internationella relationer och ekumenik ligger fokus på ecklesiologisk diplomati, inomkyrkliga relationer, kyrkans organisation, externa relationer och kyrkans förståelse av sig själv i det offentliga rummet.

I Religion, konst och demokrati tas ett djupare grepp om olika kristna politiska teologier, sekulära ideologier samt moderna och samtida filosofiska strömningar. De doktorander som väljer denna linje har möjlighet att studera hur östkyrkliga traditioner har bidragit till dessa ämnen och hur de i sin tur har påverkat östkyrkornas tro och liv. Tillfälle ges också att undersöka konsten och dess estetiska, teologiska och ideologiska dimensioner inom östkyrkorna.

Doktorandkandidater inom Östkyrkliga studier är en del av större nätverk inom både de nordiska länderna och internationellt, vilket ger möjlighet till korta utbyten hos andra institutioner.

Programmets struktur

Det tredelade programmet som avslutas med en doktorandexamen består av en egenförfattad akademisk avhandling på 165 hp och en kursdel på 75 hp.
Kursdelen består av följande:

a) Interdisciplinär introduktionskurs med avancerad vetenskapsfilosofi (5 hp).
Kursen ger doktoranden en introduktion i programmet, såväl som i nödvändiga samtida vetenskapsfilosofiska diskussionerna i relation till forskningsområdet.

b) Forskningsområdets historia och metodik (5 hp)
I denna kurs får doktoranden en överblick av det breda forskningsfält som ingår i Östkyrkliga studier.

c) Obligatoriska kurser inom specialområdet (30 hp)
Kursen erbjuder doktoranden en fördjupad kunskap och kompetens inom det valda specialområdet. De obligatoriska kurserna specificeras i dokumentet ”Obligatoriska och valfria kurser” som relaterar till Östkyrkliga studier.

d) Valfria kurser (35 hp)
Doktoranden kan välja mellan flera olika kurser, till exempel en högre pedagogisk utbildningskurs (för undervisning), de valfria kurser som erbjuds, eller en kurs som är anpassad till avhandlingens huvudlinjer. Doktoranden kan även välja en kurs som ges i samarbete med en annan institution. De valfria kurserna specificeras i dokumentet ”Obligatoriska och valfria kurser” som relaterar till Östkyrkliga studier.

Mer information finns tillgänglig här: Allmän studieplan för forskarutbildning i Östkyrkliga studier

Behörighetskrav

Sökande måste ha en utbildning på högre nivå (master eller motsvarande) med fokus på Östkyrkliga studier samt en välgenomtänkt forskningsplan.

Avgifter och finansieringsalternativ

Sökande blir antagna i två kategorier: Stipendieansökande samt sökande som genom arbete eller på annat sätt själva har möjlighet att finansiera sina studier. Utlysningar av doktorandplatser och datum för sista anmälan annonseras på EHS hemsida. Forskningsprogrammet som omfattar fyra års studier (240 hp) kan läsas antingen på heltid eller deltid.

Programansvarig: Professor Samuel Rubenson
Kontaktperson: Grant White, grant.white@ehs.se
Undervisningsspråk: Engelska
Ansökan: kontakta grant.white@ehs.se