Forskningsområde Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter har sedan 1990-talets slut etablerats som ett flervetenskapligt forskningsfält vid flera högskolor och universitet, både i Sverige och internationellt. Forskare i mänskliga rättigheter kommer från olika disciplinära bakgrunder – såsom antropologi, ekonomi, filosofi, historia, juridik, statsvetenskap och teologi. Det som förenar dem är ett intresse för mänskliga rättigheter som en mångfacetterad idé och samhällsföreteelse. För människorättsvetare är mänskliga rättigheter till viss del de normer som kodifierats i internationell rätt av organisationer som Europarådet och FN. Men mänskliga rättigheter är också ett omstritt moraliskt och politiskt begrepp med djupa historiska rötter, ett normativt språk som används av lokala, nationella och internationella rörelser och institutioner, och en diskurs som i viss mån formar hur människor förstår sig själva och sina samhällen. Allt detta och mer där till är sådant som människorättsvetare gör till föremål för forskning. 

Enskilda Högskolan Stockholm har sedan 1997 erbjudit högre utbildning i mänskliga rättigheter. Skolans rötter i artonhundratalets folkrörelser har gjort att frågor om demokrati, minoriteters rättigheter, religionsfrihet, och andra grundläggande fri- och rättigheter haft en central ställning. EHS har också länge utgjort en viktig plattform för forskning och idéutbyte om religion och kultur och mänskliga rättigheter, samt förhållandet mellan mänskliga rättigheter och fredsbyggande insatser. 

Över tid och i takt med ett växande lärarkollegium har forskningen vidgats till nya områden. EHS lärare bedriver idag alla forskning inom ramen för omfattande nationella och internationella nätverk och ägnar sig bland annat åt frågor om asyl- och flyktingrätt, barns rättigheter, företagande och mänskliga rättigheter, försoning, kvinnors rättigheter, rasism och diskriminering, religions-, övertygelse och samvetsfrihet, urfolks rättigheter, samt teknologi och övervakning.

Forskare

Bexelius, Maria, doktorand, adjunkt
Johansson, Dahre, Ulf, fil. dr, docent
Gunner, Göran, docent, högskolelektor, pastor
Lindberg, Helen, lektor
Nordquist, Kjell-Åke, professor internationella relationer
Ohlsson, Johanna, prefekt Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati, högskolelektor
Palmgren, Bengt, doktorand, timlärare
Sundkvist, Emma, PhD, lektor
Thorin, Maria, doktorand, timlärare
Wigorts Yngvesson, Susanne, professor