Kyrka i samtid

En forskningsmiljö vid Teologiska Högskolan Stockholm

Det är vanligt att människor betraktar sin egen tid som omvälvande, men vi som lever i dag har verkligen goda skäl att göra det. Vi lever utan tvekan i ett epokskifte.

Vi har lämnat 1900-talet bakom oss. Först upplöstes den binära, storpolitiska ordningen präglad av öst mot väst, och nu tycks även den globala, liberala världsordningen förändras. Sekulariseringsteorierna, som format så mycket av både forskning och samhällsorganisation, är begravda och vi ser hur religiösa rörelser påverkar politik och samhälle runt om i världen. Här hemma är välfärdskontraktet mellan stat och medborgare under omförhandling.

Även på andra områden sker fundamentala förändringar. Genom digitaliseringen konkurrerar skärmen nu ut boken som vår kulturs främsta medium – en utveckling som sätter punkt för den femhundraåriga epok som inleddes med Gutenbergs tryckpress. Genom flyktingkrisen iakttar vi nya globala rörelsemönster, och dessutom börjar vi ana konsekvenserna av en förestående ekologisk kris. Tron på framsteget, som präglat väst sedan upplysningen, svajar.

Vi är på väg in i en ny tid – men vad innebär det att vara kyrka i en sådan tid?

Teologiska högskolan Stockholm driver sedan ett antal år en Forskarskola tillsammans med Stockholms stift, och har varit med och initierat Tro & Liv skriftserie, som ger ut böcker som söker en teologisk förståelse av vår komplexa samtid. Forskningsmiljön Kyrka och samtid är ett ytterligare steg på denna väg. Vi vill skapa en forskningsmiljö där studenter och doktorander från olika sammanhang undersöker frågor som är relevanta för skolans främsta avnämare – det vill säga kyrkor och samfund. Seminariet ska ledas av ett kollegium av forskare som tillhör den akademiska frontlinjen i Sverige inom sina respektive ämnen. Ambitionen är att förena vetenskaplig excellens med kyrklig och samhällelig relevans. 

I seminariet ligger fokus på forskarutbildningsämnet Praktiskt teologi med kyrkohistoria, men det ges även möjlighet till projekt inom andra ämnen. Praktisk teologi är ett eftersatt ämne i svensk universitetsteologi, och genom att organisera ett sådant seminarium kan THS vara med och bidra konstruktivt till det teologiska samtalet i Sverige. 

Det har länge betraktats som ett akademiskt ideal att hålla sig så långt ifrån verkligheten som möjligt. Detta har skapat en bild av forskning som något som sker i elfenbenstorn och inte berör andra än så kallade experter. Detta håller nu på och förändras – inte minst genom inflytande från teknisk och naturvetenskaplig forskning, där det varit självklart att forskning sker i nära anslutning till företag och arbetsmarknad. I miljön Kyrka och samtid är på samma sätt relationen till den kyrkliga verkligheten central. Givetvis arbetar med vi med akademisk expertis, uppdaterade vetenskapliga metoder och teorier samt i dialog med forskningsfronten i olika fält. Men detta står inte i motsats till att vi formulerar forskningsfrågor som rör sådant som kyrkor och samfund idag brottas med, liksom att vi bedriver forskningen i nära anslutning till processer som pågår inom svensk kristenhet. 

Sådana frågor kan lyda: Hur påverkar digitaliseringen gemenskapen i församlingen? Vad innebär skiftet från bok till skärm för bibelläsning? Hur predikar man när människor inte längre kan Bibeln? Vad tror de unga i våra församlingar på, egentligen, och hur kan man lämna över tron till dem? Vad innebär det att vittna och evangelisera i en postsekulär tid? Hur kan man arbeta med integration i lokala församlingar?

Kunskap är avgörande när kyrkorna söker att orientera sig i en ny tid. Vi kan inte fortsätta att förlita oss på influgna amerikanska teorier, eller sociologer som samlar kunskap om kyrkorna utan inifrån-kunskap om sammanhangen. Vi måste själva samla fakta, prata med människor, iaktta beteenden, samla statistik, och analysera vad vi hittar. Det handlar om att förena empiri och teologisk reflexion, och att ­bedriva vetenskaplig forskning i nära samarbete med de miljöer som är intresserade av resultaten.  

Intresserade ombeds kontakta ansvarig forskningsledare, docent Joel Halldorf, joel.halldorf@ehs.se, för mer information.

Kollegium

Joel Halldorf, Professor
Sune Fahlgren, Teol. dr, docent
Jonas Ideström, Professor
Tone Stangeland Kaufman, Professor

Doktorander – presentation och e-post

Hanna Alenius
Joel Appelfeldt
Björn Asserhed
Simon Hallonsten
Elin Lockneus
Frida Mannerfelt
Pernilla Myrelid
Daniel Strömner
Torbjörn Toll
Ellen Vingren