Projektet "MR och fredsbyggande - olika agendor men samma mål"

Projektet "MR och fredsbyggande - olika agendor men samma mål"

Inom forskningsprogrammet utgör projektet “Mänskliga rättigheter och fredsbyggande – Olika agendor men samma mål?” den största delen och har som syfte att studera hur dessa agendor utvecklas och genomförs på den praktiska nivån – i s.k. post-konfliktsituationer – och hur motsättningar dem emellan uppkommer och ev. kan hanteras. Projektet vänder sig till såväl lokala organisationer som akademiker och praktiker från försoningskommissioner för att belysa frågeställningarna.
2011 publicerades boken An Unlikely Dilemma. Constructing a Partnership Between Human Rights and Peace-Building av Göran Gunner och Kjell-Åke Nordquist. Den diskuterar olika modeller för hur givare och genomförare i utvecklingssamarbete kan föra samman perspektiv och arbetssätt från mänskliga rättigheter och fredsbyggande vilka tillvaratar de kvaliteter som dessa representerar. Boken kostar 120 kronor, inklusive porto inom Sverige, och den kan beställas från Teologiska högskolan Stockholm, enklast via epostadressen:ths@ths.se 

Projektet har publicerat ett antal större och mindre arbeten som anknyter till projektets huvudtema. Dessa finns presenterade nedan, och de kan antingen beställas direkt från Teologiska högskolan Stockholm, eller laddas ner som pdf-filer (se nedan) från denna hemsida.

Nedan presenteras de rapporter i mindre format som publicerats de senaste åren (pdf-format)

1. Mänskliga rättigheter och fredsbyggande – skilda agendor men samma mål?
En presentation på svenska av forskningsprojektet med samma namn. Författare Göran Gunner och Kjell-Åke Nordquist. Klicka här för att hämta hem denna rapport
2. The Crossroads of Human Rights and Peace-Building – an ongoing debate.
Denna rapport, på engelska, är en inventering av frågeställningar som aktualiseras i situationer där mänskliga rättigheter resp. fredsbyggande utgör grundläggande perspektiv för utvecklingsarbete. Författare Kjell-Åke Nordquist. Klicka här för att hämta hem denna rapport
3. Att konfronteras med sitt våldsamma förflutna för en hållbar fred – Israel och Palestina.
Denna rapport, på svenska, går igenom fredsförslag och fredsavtal i konflikten mellan Israel och Palestina med särskild betoning på försoningsdimensionen. Författare Jaana Rokka. Klicka här för att hämta hem denna rapport
4. Derechos Humanos y Construccon de Paz - Un mismo objetivo, agendas diferentes? Denna rapport, på spanska, är en sammanställning av bidrag från ideella organisationer i Guatemala och Colombia som utifrån sin profil och sitt arbete har reflekterat över hur mänskliga rättigheter ibland kolliderar och ibland samverkar med fredsbyggande insatser. Vad betyder det att bygga fred i ett samhälle där mänskliga rättigheter kränkts inte bara de senaste decennierna utan där kränkningar sker också i det dagliga livet idag? Klicka här för att hämta hem denna rapport
5. No Shortcuts to Peace - International Development Cooperation, Human Rights, and Peacebuilding. A documentation and some reflections on a Human Rights-based approach to Peace and Security. 
I denna engelskspråkiga rapport sätts frågan om mänskliga rättigheter in i ett utvecklingssammanhang. Författarens bakgrund inom svenskt och internationellt utvecklingsarbete utgör en fond av erfarenheter emot vilken den senaste diskussionen om mänskliga rättigheter och fredsbyggande belyses på ett mångfacetterat och utmanande vis.
Författare Ingmar Armyr. Klicka här för att hämta hem denna rapport
6. Justice and Reconcilation- Two Contexts, Two Reflections.
Två föreläsningar som hölls i samband med MR-dagarna,  Stockholm november 2007. Engelskspråkig rappport. Klicka här för att hämta hem denna rapport

7. Rättighetsperspektivet och fredsbyggande. Om mänskliga rättighetsperspektivet i fred och säkerhet och konfliktkänslighet i mänskliga rättighetsperspektivet
(Human Rights Based Approach and Peacebuilding Two-Track Methods: The Human Rights Perspective in Peace and Security and Conflict Sensitivity in the Human Rights Perspective)
I denna rapport samlar Ingmar Armyr ett antal reflektioner utvecklade under en lång följd av år som professionell biståndsarbetare, å ena sidan, och engagerad läsare av bland annat Dag Hammarskjölds texter, å den andra. Kanske oftare än man kan tro, kan läsningen av Hammarskjöld ge inspiration till en fördjupad reflektion av förhållandet mellan rättvisa och fred. Armyr vägleder läsaren in i en sådan reflektion, där praktiska erfarenheter sätts i relief mot förtätade texter.

This report, in Swedish and with summary and methodological annex in English, is a thoughtful reflection on the linkage between human rights and peacebuilding. Ingmar Armyr brings here his long-term service within international development to work into a frame of reference that relates, among others, to Dag Hammarskjöld. The report takes its point of departure in the debate between the concepts of ”justice” and ”peace” – a global debate based on a dichotomy that simplifies realities and for that does not make justice towards any of the two. Klicka här för att hämta hem denna rapport/download report