Doktorandstipendium

Bibelvetenskap, inriktning Nya testamentet, med anknytning till wesleyansk teologi

Ladda ner sidans text som pdf

Doktorandstipendium i bibelvetenskap

Teologiska Högskolan Stockholm utlyser ett doktorandstipendium i Bibelvetenskap, inriktning Nya testamentet, från och med höstterminen 2021. Stipendiet finansieras av en metodistisk utbildningsfond och avhandlingsprojektet ska ha anknytning till wesleyansk teologi. Medel ställs till förfogande för en doktorand i bibelvetenskap med inriktning Nya testamentet. Stipendiet är tillgängligt under fyra år.

Utlysningen är riktad i den meningen att avhandlingsprojektet ska anknyta till wesleyansk teologi i vid bemärkelse. Projektet är däremot inte begränsat till konfessionella eller receptionshistoriska studier. Vi välkomnar breda projektidéer kring Nya testamentet och den tidigkristna rörelsen, som har relevans för eller belyser teologiska stråk och huvuddrag i wesleyansk teologi.

Bibelvetenskapen studerar de bibliska texterna, deras språk, historia, bakgrund, sammanhang, användning och tolkning. Bibelvetenskapens fält sträcker sig från antikhistoria, över kyrkohistoria och teologihistoria, till modern teologi och politik. Wesleyansk teologi växer fram på 1700-talet, med djupa rötter i kyrkohistorien och i bibelns texter. Viktiga wesleyanska bidrag är bland andra synen på den fria viljan och på människans samverkan med Gud (synergism), vilket bland annat tar sig uttryck i betoning på helgelse (sanctification), delaktighet (participation), ömsesidighet (mutual responsibility, connexionality) och socialt ansvar (sociala principer).

För bibelvetenskapliga forskningsprojekt med anknytning till wesleyansk teologi är det naturligt att fokusera på bibeltextens roll: de bibliska rötterna, bibelanvändningen, tolkningen, hermeneutiken. I denna utlysning inbjuder vi framför allt sociohistoriska och/eller litterärt orienterade projekt kring nytestamentliga teman och teologiska tendenser som ligger nära eller i linje med wesleyansk teologi och har relevans för ett wesleyanskt teologiskt perspektiv. Receptionshistoriska och kontextuella projekt är också välkomna.

Teman som den fria viljan och människans samverkan med Gud är aktuella i förhållande till Paulusforskningen, inte minst idag när dogmatiska perspektiv på Paulus krackelerat och Paulus alltmer uppfattas som del av en Kristustroende judendom. Helgelse och delaktighet (participation) är relativt väl beforskade teologiska teman i förhållande till de paulinska skrifterna, men kan också studeras utifrån andra nytestamentliga textgrupper. Ömsesidighet och socialt ansvar är teman som skulle kunna ligga till grund för projekt om reciprocitet i antiken, som analyserar de tidigkristna församlingarnas ideal och praktiker i förhållande till samhället i övrigt, bland annat inom ramen för antikens hierarkiska patron-klient-system och frivilliga sammanslutningar (voluntary associations). Analyser av nytestamentliga teman kan ligga till grund för teologiska reflektioner kring förhållandet mellan tidigkristen tradition, wesleyansk teologi och nutida kontexter. Dessa exempel ska inte uppfattas begränsande utan är till för att stimulera fantasin. Det finns givetvis många andra möjligheter och fler drag i wesleyansk teologi som är intressanta i förhållande till aktuell nytestamentlig forskning.

Sista dag för ansökan är den 1 maj 2021. Antagningskrav innefattar bland annat examen och uppsats på avancerad nivå, med inriktning på Nya testamentet, samt en väl utarbetad projektplan. Sökande behöver ha både bibelhebreiska och grekiska. Studier som avslutas under vårterminen 2021 kan räknas med i ansökan. Intresserade rekommenderas att på ett tidigt stadium höra av sig till forskningsledare Thomas Kazen (thomas.kazen@ehs.se) som också tillhandahåller ansökningshandlingar och ytterligare information.

Thomas Kazen
forskningsledare och professor i bibelvetenskap
Teologiska högskolan Stockholm
Enskilda Högskolan Stockholm