Forskarutbildning i Bibelvetenskap

EHS bedriver sedan 2017 forskarutbildning i bibelvetenskap med inriktningar i Gamla testamentet/Hebreiska bibeln respektive Nya testamentet. Utbildningen följer riktlinjerna för svensk forskarutbildning och är ett fyraårigt program. 

EHS handledare representerar ett brett spektrum av förhållningssätt till bibelvetenskapen, inklusive historiska, litterära, teologiska, socialvetenskapliga, kognitiva och receptionskritiska perspektiv. Inom Gamla testamentet/Hebreiska bibeln finns särskild kompetens vad gäller symboltolkning, teologiska och bibelteologiska perspektiv. Även främreorientaliska jämförande studier är möjliga, liksom mer språkvetenskapliga ämnesval. Inom Nya testamentet finns särskild kompetens vad gäller kult, rit, metaforteori, emotioner, konfliktlösning, kognitiv religionsvetenskap, feministisk analys och reception. Det pågår också ett större forskningsprojekt om konfliktlösningsdynamik i antiken, med utgångspunkter och metoder från kognitiv religionsvetenskap och finansierat av Vetenskapsrådet, fram till 2021. Forskarstuderande med liknande intressen kan dra särskild nytta av forskningsmiljön.

Forskarstuderande vid EHS kommer också att vara del av större nätverk, såväl nordiska som internationella, vilket även innefattar möjligheter till kortare utbytesperioder.

Forskningsledare: Professor Thomas Kazen, thomas.kazen@ehs.se.
Kontaktpersoner: Professor Thomas Kazen (forskningsprogrammet, villkor) eller studierektor Anne-Christine Lindwall, anne-christine.lindvall@ehs.se (ansökan, antagning).
Ansökan: Ansökan görs på särskild blankett som tillhandahålls av forskningsledaren.

Programmets struktur

Programmet omfattar 240 hp, varav en kursdel på 75 hp och en avhandlingsdel på 165 hp. Utbildningen innehåller handledning och regelbundna forskarseminarier. Det kan läsas på heltid eller deltid.

Behörighetskrav

Behörighetskrav för antagning innefattar bland annat examen på avancerad nivå (magister, master, eller annan jämförbar examen), med fokus på det forskningsämne ansökan gäller (Gamla testamentet/Hebreiska bibeln eller Nya testamentet), samt en väl genomarbetad projektplan. Sökanden behöver ha både bibelhebreiska och nytestamentlig grekiska. Studier i andra antika språk eller andra ämnesområden relevanta för avhandlingsämnet är meriterande.

Finansiering

Själva utbildningen är kostnadsfri för EU-medborgare. Utlysningar av doktorandstipendier sker med jämna mellanrum och annonseras på EHS hemsida. Förutom doktorander med stipendiefinansiering kan EHS även anta behöriga sökanden med mycket goda förutsättningar som på betryggande sätt själva kan finansiera sin forskarutbildning eller finansieras av arbetsgivare eller liknande. För mer information, kontakta forskningsledare prof. Thomas Kazen, thomas.kazen@ehs.se.

Lärare och doktorander

Lärare
Berglund, Carl Johan, Teol. dr, docent
Forsling, Josef, Teol. dr
Kazen, Thomas, Teol. dr, docent, professor i bibelvetenskap
Roitto, Rikard, Teol. dr, docent
Stenström, Hanna, Teol. dr, docent
Viberg, Åke, Teol. dr, docent
Doktorander
Alm, Jessica, doktorand
Carlstein, Carl-Magnus, doktorand
Jonsson, Petra, doktorand
Landgren, Martin, doktorand
Nõmmik, Aldar, doktorand
Plantin, Lisa, doktorand