Aktörskap och andlighet: kvinnors bidrag till formandet av moderniteten i Sverige

Forskningsprojektet ”Aktörskap och andlighet: kvinnors bidrag till formandet av moderniteten i Sverige”, är ett tvåaårigt projekt ledd av Susanne Wigorts Yngvesson och Mia Lövheim. Projektet är sponsrat av Vetenskapsrådet.

Om projektet:

Perioden 1915–1925 präglas av oro för krig, nya medieformer, omförhandling av gränser mellan offentliga och privata sfärer samt av traditionella könsförståelser. Dessa omvandlingar har paralleller till vår samtid 100 år senare, i behov av reflektion över samhällsförändringar och individens ansvar. Tidigare kvinnohistorisk forskning har belyst kvinnors politiska, sociala och kulturella engagemang under det moderna samhällets etablering i Sverige. I projektet Aktörskap och andlighet: kvinnors bidrag till formandet av moderniteten i Sverige tillförs kunskaper om hur andlighet och personlig tro var drivkrafter för att hantera och aktivt delta i förändringarna. Hos kristna och politiskt medvetna kvinnor växer behoven av att skapa en hållbar tro på samhället, moralen och det andliga tillståndet. En ny människa ska danas. 

Majoriteten kvinnor är förankrade i Svenska kyrkan och i alternativa andliga rörelser. De diskuterar kallelse, moral, fred, rättvisa och utbildning. Inom Svenska kyrkan debatteras samtidigt behov av inre och yttre reformer i en modernitet med fördjupad individualism parallellt med vetenskaplig kritik mot teologins sanningsanspråk och politiska position. Kulturtidskriften Vår Lösen och antologin Det andliga nutidsläget och kyrkan (1919) samt kvinnornas korrespondens och dagböcker utgör primärmaterialet för projektet, vilket är outforskat ur ett kvinnohistoriskt och delvis teologiskt perspektiv. 

Flera av urvalet kvinnor var inflytelserika då men är idag bortglömda. Inom kyrkohistoria och teologi har samhällsengagemang bland manliga företrädare för olika inriktningar inom Svenska kyrkan och frikyrkan utforskats, men kvinnornas engagemang – ofta uttryckt via alternativa offentligheter och nätverk – har sparsamt belysts. Projektets resultat bidrar därmed till forskning om samhället i stort och kvinnornas roll i det samt till en mer komplex bild av hur religion, andlighet och genus samspelar under modernitetens framväxt i Sverige under tidigt 1900-tal.