Course

Thematic Studies, Practical Theology advanced level

Artiklar tillkommer för samtliga alternativ.

a) Tillämpad hymnologi. Psalmens, visans och hymnens nutida funktioner.
Nisser, Per Olof, 2005. Ett samband att beakta – psalm, psalmbok, samhälle. Skellefteå: Artos.

Petersson, Lena, 2013. Kärlekens måltid. Om mässans och musikens teologi. Lund: Arcus.

Temanummer av årsboken Svenskt gudstjänstliv, till exempel ”Psalm i vår tid”, 2006; ”Psalm, hymn och andlig visa”, 2015.

b) Tillämpad homiletik. Predikan och predikantskap som ecklesiala praktier.
Brown, David M., 2003. Transformational Preaching. Theory and Practice. College Station, TX: Virtualbookworm.

Fahlgren, Sune, 2006. Predikantskap och församling. Sex fallstudier av en ecklesial baspraktik inom svensk frikyrklighet fram till 1960-talet. Uppsala: Uppsala universitet.

Wingren, Gustaf, 1996. Predikan: En principiell studie. 3 uppl. Skellefteå: Artos.

c) Tillämpad religionspsykologi. Skolan som stödjande miljö.
Assarsson, Karin, 2001. När skola och kyrka möts: grund för Svenska kyrkans arbete med skolan. Uppsala: Svenska kyrkans nämnd för kyrkans utveckling. Uppsala: Wikströms tryckeri AB.

Francis, Leslie J. & Robbins, Mandy, 2005. Urban hope and spiritual health: the adolescent voice. Werrington & Peterborough: Epworth Press.

Persson, Louice, 2016. Health Promotion in Schools: Results of a Swedish Public Health Project. Doktorsavhandling, Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap & Institutionen för hälsovetenskaper. Tillgänglig via DiVA.

Warne, Maria, 2013. Där eleverna är – Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa. Doktorsavhandling, Avdelningen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Östersund (100s). (Elektronisk). PDF format. Tillgänglig via DiVA.

d) Tillämpad religionspedagogik i mötet med barn och unga i församlingar
Cook Everist, Norma, 2002. The Church As Learning Community: A Comprehensive Guide to Christian Education. Nashville: Abingdon Press.

Gustafsson, Lars H, 2016. Barnets mänskliga rättigheter i kyrkan. Stockholm: Verbum. (192 s)

Korczak, Janusz, 2016. Hur man älskar ett barn. Stockholm: Lärarförlaget. (233 s)

e) Tillämpad religionspedagogik i mötet med vuxna i församlingar
Grothe, Rebecca (red.), 1997. Lifelong Learning: A Guide to Adult Education in the Church. Minneapolis: Augsburg.

Gustavsson, Caroline, 2016. Delaktighetens kris. Gudstjänstens pedagogiska utmaning. Skellefteå: Artos.

Jarvis, Peter, 2010. Adult Education and Lifelong Learning: Theory and Practice. 4 uppl. Abingdon: Routledge.

f) Tillämpad religionssociologi. Församling och dess ledarskap i en religiöst föränderlig kontext.
Ammerman, Nancy Tatom & Jackson, W Carroll & Dudley, Carl S. & McKinney, William (red.), 1999. Studying Congregations. A New Handbook. Nashville, TN: Abingdon Press.

Halvardson, Sven & Gunner, Göran, 2006. Vart tar väckelsens folk vägen? En studie av frikyrkligheten i de västvärmländska kommunerna Arvika, Eda och Årjäng. Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag.

g) Annat tema med relevans för uppsatsarbete
Litteratur väljs i samråd med ämnesläraren.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Sune Fahlgren

Docent, Senior lecturer, pastor

sune.fahlgren@ehs.se

Grades

A = Excellent, B = Very good, C = Good, D = Satisfactory, E = Sufficient, Fx = Insufficient, F = Insufficient

Examination Format

  • Papers
  • Seminars

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp praktisk teologi på fördjupningsnivå. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Vid Teologiska högskolan tillämpas obligatorisk närvaro.

Established by Subject Representative College at Enskilda Högskolan Stockholm on October 12, 2016.

Last revised on February 22, 2017.