Course

Pastoral Care and Mental illness

Cullberg, Johan, 2006. Kris och utveckling. Samt Katastrofpsykiatri och sena stressreaktioner. Stockholm: Natur & Kultur. (228 s).

Nyberg, Ullakarin, 2013. Konsten att rädda liv: om att förebygga självmord. Stockholm: Natur & kultur. (196 s).

Psykisk ohälsa bland unga: underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013. (2013). Stockholm: Socialstyrelsen.
Tillgänglig via socialstyrelsen. (37 s).

Rolfner Suvanto, Susanne (red), 2014. Äldres psykiska hälsa och ohälsa: prevention, förhållningssätt och arbetsmetoder. Gothia Fortbildning. S. 9-116, 136-158, 195-221 (158 s).

Wetterberg, Lennart, 2012. History of psychiatry in Sweden during a millennium. I: Nordic Journal for Psychiatry 66 (1). S. 42-53 (12 s).
Tillgänglig på informahealthcare.com

Währborg, Peter, 2009. Stress och den nya ohälsan. 2 uppl. Stockholm: Natur och kultur (450 s).

Artiklar ca 100 s.


Literature last revised on October 15, 2014.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Cecilia Melder

Teol. dr, Senior lecturer, Priest

cecilia.melder@ehs.se

Grades

U = Fail, G = Pass, VG = Pass with distinction

Examination Format

  • Papers
  • Take-home examination

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 75 hp, inklusive en av kurserna Religionspedagogik och själavård 15 hp, Religionspedagogik och själavård 10 hp, Tillämpad religionspsykologi 5/7,5 hp eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Established by Subject Representative College at Enskilda Högskolan Stockholm on September 9, 2014.