Course

The Rights of the Child

FN:s konvention om barnets rättigheter New York den 20 november 1989 (konventionsartiklar i urval)

Becker, Jo, Campaigning for Children Strategies for Advancing Children’s Rights, Stanford: Stanford University Press, 2017. (233 s) Tillgänglig som e-bok via EbscoHost.

Bhabha, Jacqueline, 2009. Arendt’s Children: Do Today’s Migrant Children Have a Right to Have Rights, Human Rights Quarterly vol. 31(2) 410-451.

Freeman, Michael, 2007. “Why It Remains Important to Take Children’s Rights Seriously” i International Journal of Children’s Rights vol15(1) 5–23. (19 s)

Grahn-Farley, Maria, 2019. Barnkonventionen. En kommentar. Lund: Studentlitteratur. (264 s)

Åhman, Karin, Leviner, Pernilla & Zillén, Kavot (red.), Barnkonventionen i praktiken: rättsliga utmaningar och möjligheter, Upplaga 1, Stockholm: Norstedts juridik, 2020. (386 s)

Artiklar max 200 sidor tillkommer


Literature last revised on October 5, 2020.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Linde Lindkvist

Dean of the Department of Human Rights and Democracy

linde.lindkvist@ehs.se

Grades

A = Excellent, B = Very good, C = Good, D = Satisfactory, E = Sufficient, Fx = Insufficient, F = Insufficient

Examination Format

  • Papers
  • Take-home examination

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 15 hp.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Established by The College of Human Rights at Enskilda Högskolan Stockholm on November 24, 2014.

Last revised on January 20, 2020.