Course

Etikens klassiker

Arendt, Hannah, 1998. Människans villkor. Vita activa. Stockholm: Daidalos. S 33-118, 333-424 (176 s). Annan utgåva kan användas.

Buber, Martin, 1989. Människans väg. Ludvika: Dualis. (79 s).

Girard, René, 2007. Syndabocken – en antologi. Stockholm: Themis. S. 55-136 (81 s).

Hobbes, Thomas, [1651]. Leviathan eller En kyrklig och civil stats Innehåll, form och makt. Göteborg: Daidalos, S. Kap 11–12 (30 s). Annan utgåva kan användas.

Kant, Immanuel, [1795] 2018. Om den eviga freden. Göteborg: Daidalos. (138 s).

Kierkegaard, Sören, 2002. Antingen eller (valda delar: ”De omedelbara erotiska stadierna eller det musikaliskt-erotiska” samt ”Jämvikten mellan det estetiska och etiska i formandet av personligheten”). Guldsmedshyttan: Nimrod. (ca 100 s).

Luther, Martin, Om den trälbundna viljan. Stockholm: Libris. (Valda delar ca 50 s).
eller
Luther, Martin, Om en kristen människas frihet. Stockholm: Verbum. (48 s).

Mill, John Stuart, 1987. Utilitarism. New York: Prometheus Books. (83 s).

Niebuhr, Reinhold, 1941. The Nature and Destiny of Man. New York: Charles Scribner’s Sons. S. 1-177, Kap 1-6 (176 s). Annan utgåva kan användas.

Platon, 2000. Gorgias. I Platon, Skrifter, Bok 1. Stockholm: Atlantis, S. 307–426 (79 s).

Saiving Goldstein, Valerie, 1960. “The Human Situation: A Feminine View”. I The Journal of Religion, Vol 40, No 2. S. 100-112) (12 s). Bifogas som pdf på kurssidan.

Tillich, Paul, 1963. Morality and Beyond. Loisville, Kentucky: Westminster John Knox Press. S. 13–64 (51 s).

Weil, Simon, 1961. Personen och det heliga. I: Weil, Simon, Personen och det heliga. Stockholm: Bonniers (38 s).

Fördjupande litteratur i form av böcker och/eller artiklar om cirka 400 sidor väljes i samråd med läraren.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Grades

A = Excellent, B = Very good, C = Good, D = Satisfactory, E = Sufficient, Fx = Insufficient, F = Insufficient

Examination Format

  • Seminars
  • Take-home examination

Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap, varav minst 15 hp systematisk teologi på fördjupningsnivå, eller motsvarande. Minst 15 hp systematisk teologi på avancerad nivå samt kursen Vetenskaplig teori och metod, valfri inriktning 7,5 hp. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Established by Subject Representative College at Enskilda Högskolan Stockholm on January 13, 2021.