84

Church of Sweden - Faith and Identity

The course literature may be subject to revision.

Ett biskopsbrev om klimatet: Svenska kyrkans biskopar 2019 (2019) Svenska kyrkan, biskopsmötet, Uppsala. (urval 50 s) 

Fira nattvard. Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar (2020) Svenska kyrkan, biskopsmötet, Uppsala. (urval 50 s) 

Gassmann, Günther & Hendrix, Scott (2017). För Kristi skull: introduktion till de Lutherska bekännelserna. Skellefteå: Artos & Norma, s. 83–128 och 170–192. (urval 65 s).

Gustafsson Lundberg, Johanna & Mannerfelt Frida (red.), (2021), Människa och kristen idag: skapelseteologiska perspektiv på samtiden, Stockholm: Verbum. s. 7-20, 107-108, 109-128, 183-186, 232–251, (Urval 60 s.) 

Holmberg, Andreas, (2019), Kyrka i ett nytt landskap: En studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan, Skellefteå: Artos Academic. (urval 100 s) 249-272, 273-296, 315-347

Ideström, Jonas (2012) Folkkyrkotanken: Innehåll och utmaningar en översikt över studier under 2000-talet, Uppsala: Svenska kyrkans forskningsenhet. (62s)

Johannesson, Karin, (2018), “Vad menas med kyrkans sekularisering? En filosofisk inventering av tankefigurer och skilda begreppsdefinitioner” i Girmalm, Thomas & Marie Rosenius (red.) (2018). Inomkyrklig sekularisering. Umeå: Umeå universitet, s. 11–30 (20 s)  

Johannesson, Karin, (2019), Thérèse och Martin – Karmel och reformationen i nytt ljus, Skellefteå: Artos. (244 sidor) Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, 2018. Stockholm: Verbum. S. 11–30, 39–44, 170–193. (urval 100 s) 

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan (2018) s. 11-30, 101–129.

Kyrkoordning för Svenska kyrkan: Med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan. www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen. 5 Första avd. inl., kap 1 §1; Andra avd. inl., kap 2 §§1–9, kap 5, §§ 1–6; Tredje avd inl., kap 6, kap 8 §§1–6; Fjärde avd. inl., kap 10 §§1–3; Femte avd. inl., kap 17 §§1–17, kap 18 §§1–8, kap 19 (dop), kap 20 (nattvard); Sjunde avd inl., kap 29. (30 s) 

Linde, Stig, 2016, Välfärd och kyrka: underlag för reflektion, Uppsala: Kyrkokansliet (86 s.)

Lockneus, Elin, (2014). Döpt för livet: En undersökning av dopföräldrars uppfattningar om dopet i Härnösands stift. Skellefteå: Artos och Norma. s. 22–120 (100s)

Mannerfelt Frida & Maurits, Alexander (2021) Kallelse och erkännande: berättelser från de första prästvigda kvinnorna i Svenska kyrkan, Stockholm: Makadam förlag, urval 200 s. 

Psalmbok för Svenska kyrkan (urval 10 s)

Sandberg, Andreas, Ingegerd Sjölin & Josephine Ganebo Skantz (2019). Dop i förändring: En studie av föräldrars aktiva val och församlingars strategiska doparbete. Uppsala: Kyrkokansliet, kap. 2–4 (s. 31–97). (65 s) 

Svenska kyrkans bekännelseskrifter, (2005). Stockholm: Verbum. Utdrag: Den augsburgska bekännelsen, Lilla katekesen. (40s) 

Wirén, Jakob (2021), Att ge plats för den andre? Religionsdialog, ersättningsteologi och Muhammed som profet, Stockholm: Verbum, (urval 100 s.)

Textkompendium tillkommer på ca 60 sidor och finns tillgängligt på kursplattformen Canvas. 


Literature last revised on March 24, 2021.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Course Coordinator

Petra Carlsson

Professor, Senior lecturer, priest

08-564 357 07

petra.carlsson@ehs.se

Frida Mannerfelt

Teol. dr

frida.mannerfelt@ehs.se

Grades

Examination Format

  • 70
  • 77

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp på fördjupningsnivå inom något av de ämnen som ingår i kursen, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.


Established by 129 on May 30, 2018.