Course

Racism and Adverse Discrimination

The course literature may be subject to revision.

Fredrickson, George M., 2015. Racism: a short history. rev uppl. Princeton: Princeton University Press. (232 s). Eller den svenska översättningen som inte längre finns hos förlaget, men finns att låna i biblioteket, Den kan också beställas som e-bok: 2013. Rasism, en historisk översikt. Lund: Historiska media.

Kendi, Ibram X, 2019. How to be an Antiracist. London: The Bodley Head. (241 s), finns i svensk  översättning som Så blir du en antirasist. Livonia. Natur och Kultur. (295 s).

Hellström, Anders, 2016. Rasist? Inte jag: Om rasismer – en begreppsinventering. Forum för levande historia. (34 s). Länk

Ripenberg, Maria, 2019. Historiens vita fläckar: Om rasismens rötter i Sverige. Stockholm: Appell Förlag, (336 s)

Arbetsmaterial:
Diskrimineringslagen
ICERD
Regeringsformen
Brottsbalken


Literature last revised on May 3, 2021.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Course Coordinator

Marco Helles

Th.M., Adjunct

marco.helles@ehs.se

Grades

A = Excellent, B = Very good, C = Good, D = Satisfactory, E = Sufficient, Fx = Insufficient, F = Insufficient

Examination Format

  • Papers
  • Written examination

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 45 hp.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Established by The College of Human Rights at Enskilda Högskolan Stockholm on October 26, 2015.

Last revised on December 10, 2018.