Historia

Historia

Teologiska högskolan Stockholm (THS) grundades 1993 och ombildades 2014-01-01 till ett av Equmeniakyrkan i Sverige helägt icke vinstdrivande aktiebolag. THS är resultatet av ett sammanflöde under ett drygt decennium av tre pastorsutbildningar: Betelseminariet, vilket var Baptistsamfundets seminarium som startade 1866, Missionsskolan (senare Teologiska Seminariet) som startade 1882 i dåvarande Svenska Missionsförbundets regi, samt Metodistkyrkans seminarium Överås, i Göteborg, som invigdes 1928.

THS var först i landet med att 1997 erbjuda ett 1-årigt tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter. Programmet byggdes 2003 ut till ett 2-årigt program och 2014 till 3-årigt kandidatprogram. Sedan 2008 har högskolan även haft masterprogram i mänskliga rättigheter, under åren 2008-2015 i samverkan med Uppsala universitet.

Under många år har högskolan varit populär hos studenter som siktar på att bli präst inom Svenska kyrkan. Förutom blivande pastorer inom Equmeniakyrkan läser också många andra vid THS med sikte på pastorstjänst inom andra samfund. Genom ett samarbetsavtal mellan THS och Stiftelsen Sankt Ignatios kan man sedan 2016 även studera till ortodox präst eller församlingspedagog på THS/Sankt Ignatios. 

För närvarande läser årligen cirka 600-700 studenter kurser vid THS. Till detta kommer uppdragsutbildning och fortbildning för olika yrkesgrupper, baserad på högskolans kompetens inom både mänskliga rättigheter och teologi. THS har i all sin utbildning en förhållandevis lärartät undervisning vilken till en helt dominerande del ges av disputerade lärare.

Inom området teologi erhöll THS 1996 tillstånd att utfärda kandidatexamen, 2011 magister- och masterexamen och 2016 licentiat- och doktorsexamen. Inom området mänskliga rättigheter fick THS 2008 tillstånd att utfärda kandidatexamen, 2015 magisterexamen och 2017 masterexamen.

På forskarnivå finns det doktorandseminarier inom Bibelvetenskap, Systematisk teologi, samt Praktisk teologi med kyrkohistoria (”Kyrka i samtid”).

THS har även en internationell engelskspråkig termin med såväl svenska som internationella studenter. Terminen är en del av högskolans expanderande internationella kontakter inom såväl forsknings- som utbildningsverksamheten.