Bibelvetenskap

Bibelvetenskap

Ämnet Bibelvetenskap  vid THS omfattar studiet av Gamla och Nya testamentet och motsvarar närmast det engelskan kallar ”Biblical Studies”. Den bibelvetenskapliga forskningen vid THS tar dagens metodpluralism och hermeneutiska medvetenhet på allvar och ger därmed ämnet förutsättningar för förnyelse och relevans. Vår forskning rymmer såväl historiska som litterära och ideologiska perspektiv. Vi strävar efter att knyta an vår undervisning till forskningsläget och stimulera och uppmuntra studenter att gå vidare med fortsatta exegetiska studier.

Den bibelvetenskapliga forskningen vid THS är bred och omfattar bland annat pentateuken, det deuteronomistiska historieverket, profetlitteraturen, qumrantexter, evangelietraditioner, samt nytestamentlig brevlitteratur. Tidigare och pågående forskning rör symbolhandlingar, figurativt språk och metaforik, kult, rit och moral, den historiske Jesus, samt tidig kristologi och ecklesiologi. Forskningen vid THS använder sig av allt från klassisk filologisk och historisk forskning, med traditionell redaktionskritik och traditionshistoria till läsarorienterade metoder och ideologikritiska perspektiv. Vi utmärker oss inte minst genom att integrera kognitionsvetenskapliga metoder, inklusive identitets- och emotionsforskning. Vi lyfter gärna frågor om hermeneutik och teologisk relevans och har en ambition att anknyta till olika bibelvetenskapliga forskningstraditioner i såväl det svenska landskapet som internationellt, samtidigt som vi ger ett eget bidrag av vikt.

Under perioden 2017 till 2021 arbetar Thomas Kazen och Rikard Roitto med ett större projekt, finansierat av Vetenskapsrådet, som handlar om att med socialvetenskapliga och kognitiva metoder och perspektiv analysera och jämföra ideal, riter och praktiker kring förlåtelse, hämnd och försoning i tidig judendom, den framväxande kristna rörelsen, samt i grekisk-romersk kultur.

Från och med hösten 2017 erbjuds forskarutbildning i bibelvetenskap med inriktning i Gamla respekive Nya testamentet. Programmet omfattar 240 hp (fyra år)  och kan läsas på heltid eller deltid. Två doktorandstipendier har utlysts under 2017 och fler kommer att utlysas längre fram. Forskarstuderande kan även antas med andra typer av finansiering, till exempel via arbetsgivare.

Lärare och doktorander

Alm, Jessica, doktorand
Eurell, John-Christian, doktorand
Häggström, Sara, doktorand
Josef Forsling, Teol. dr
Kazen Thomas, Teol. dr, docent, professor i bibelvetenskap
Plantin, Lisa, doktorand
Roitto Rikard, Teol. dr, docent
Stenström Hanna, Teol. dr
Sundelius, Petter, doktorand
Viberg Åke, Teol. dr, docent

För en utförligare översikt av den forskning som bedrivs inom ämnet Bibelvetenskap: Forskningsöversikt >> (uppdateras inom kort).

Nya doktorander i Bibelvetenskap

Nya doktorander i Bibelvetenskap

Bibelvetenskapen på THS antog förra året två nya doktorander i Gamla testamentet med Åke Viberg som huvudhandledare. Jessica Alm, som började i höstas, forskar om Sinaiförbundets historia och idéhistoriska utveckling. Lisa Plantin, pastor i Equmeniakyrkan, började 2019 och forskar om konceptuella metaforer i Jobs bok.

Med doktorander i både Gamla och Nya testamentet har vi nu ett fullödigt och dynamiskt forskarseminarium i bibelvetenskap.